Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > TLP - Regranulačná linka - NGR X: GRAN 165 V HD

TLP - Regranulačná linka - NGR X: GRAN 165 V HD

Majetok spravuje správca Gaľová Ivana, JUDr. na konaní č. 2K/24/2020
Typ majetku:
Hnuteľná vec
Názov/Popis:
TLP - Regranulačná linka - NGR X: GRAN 165 V HD
Súpisová hodnota:
702 454,00 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata - Ministerstvo životného prostredia SR
Stav opotrebovanosti:
primeraný veku
Rok výroby:
2013
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
12.03.2021
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka: