Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Pozemok - ostatná plocha

Pozemok - ostatná plocha

Majetok spravuje správca UBC 2020, k.s. na konaní č. 32K/15/2020
Typ majetku:
Pozemok
Názov/Popis:
Pozemok - ostatná plocha
Súpisová hodnota:
1 162 573,49 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia , a.s., pobočka zahraničnej banky
Druh pozemku:
Ostatné plochy
Výmera (m2):
24156
Obec, PSČ:
Bratislava - m.č. VRAKUŇA
Štát:
Slovensko
Názov katastrálneho územia:
Vrakuňa
Číslo listu vlastníctva:
4038
Číslo parcely:
3165/ 8
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
15.03.2021
Dôvod zapísania:
Pozemok je majetkom úpadcu, potvrdenie o evidencii v správe katastra; zabezpečený veriteľ si uplatnil prihláškou zabezpečovacie právo
Poznámka: