Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > stavba postavená na zemskom povrchu - Výrobná hala...

stavba postavená na zemskom povrchu - Výrobná hala

Majetok spravuje správca I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. na konaní č. 8K/9/2017
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
stavba postavená na zemskom povrchu - Výrobná hala
Súpisová hodnota:
679 834,88 €
Zaradenie do podstaty:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Adresa:
Tisovec 1214
Tisovec
Slovensko
Katastrálne územie:
Tisovec
Číslo listu vlastníctva:
76
Číslo parcely:
4880
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
08.12.2017
Dôvod zapísania:
Poznámka: