Hotel Altis

Majetok spravuje správca Brláš Ondrej, JUDr. na konaní č. B1-4K/29/2020
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Hotel Altis
Súpisová hodnota:
1 233 899,51 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata Thorpe recovery, družstvo, Stráž 8419, Zvolen, IČO: 46662324
Adresa:
neuvedené 612
TRSTENÁ
Slovensko
Katastrálne územie:
Ústie nad Priehradou
Číslo listu vlastníctva:
2280
Číslo parcely:
199/32,199/33,199/35
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
26.04.2021
Dôvod zapísania:
§67 ods. 1 a) ZKR
Poznámka:
Súpisová hodnota vyššie uvedených pozemkov a stavieb: 6 155 000,- EUR