Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastr...

pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, p. č. 4845/3, vinica o výmere 2619m2, k. ú.: Vinohrady, obec: BA-m. č. NOVÉ MESTO, okres: Bratislava III, štát: Slovenská republika, LV č. 4790

Majetok spravuje správca LEGATOs Recovery k.s. na konaní č. B1-4K/29/2021
Typ majetku:
Pozemok
Názov/Popis:
pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, p. č. 4845/3, vinica o výmere 2619m2, k. ú.: Vinohrady, obec: BA-m. č. NOVÉ MESTO, okres: Bratislava III, štát: Slovenská republika, LV č. 4790
Súpisová hodnota:
1 309 500,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Druh pozemku:
Vinice
Výmera (m2):
2619
Obec, PSČ:
Bratislava
Štát:
Slovensko
Názov katastrálneho územia:
Vinohrady
Číslo listu vlastníctva:
4790
Číslo parcely:
4845/3
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
28.09.2021
Dôvod zapísania:
majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu podliehajúci konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) z. č. 7/2005 Z. z.
Poznámka: