Peňažná pohľadávka

Majetok spravuje správca Brláš Ondrej, JUDr. na konaní č. B1-27K/24/2020
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota:
852 712,26 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Celková suma:
852712,26
Právny dôvod:
Škoda - neoprávnené výbery z účtu spoločnosti;
Dlžník pohľadávky:
Leškovský Peter, Slnečné jazerá 3065/110, 903 01 Senec; dát.nar.: 27.05.1972
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
21.01.2021
Dôvod zapísania:
Majetok podliehajúci konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poznámka: