Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Obchodný podiel v spoločnosti CANADIAN HOUSES, s.r...

Obchodný podiel v spoločnosti CANADIAN HOUSES, s.r.o., IČO:47 619 759, so sídlom Podjavorinská 8, 984 01 Lučenec zapísanej v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sro, vl. č. 36850/S

Majetok spravuje správca Muránska Matušková Gabriela, JUDr., PhD na konaní č. 4K/14/2021
Typ majetku:
Iná majetková hodnota
Názov/Popis:
Obchodný podiel v spoločnosti CANADIAN HOUSES, s.r.o., IČO:47 619 759, so sídlom Podjavorinská 8, 984 01 Lučenec zapísanej v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sro, vl. č. 36850/S
Súpisová hodnota:
1 861 386,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Register:
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
Dôvod zapísania:
Poznámka: