dom

Majetok spravuje správca FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. na konaní č. 31K/72/2016
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
dom
Súpisová hodnota:
510 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Adresa:
Čermeľská cesta 1511
Košice - Sever, 04001
Slovensko
Katastrálne územie:
Severné Mesto
Číslo listu vlastníctva:
6327
Číslo parcely:
5931/4
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1 BSM
Miesto predaja:
Košice
Dátum zapísania:
02.03.2017
Dôvod zapísania:
majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka: