Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území...

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Horovce, obec HOROVCE, okres Púchov, evidované na LV č.1176 a to: a)stavby: - Bioplynová stanica Horovce 3, súp. č.: 318, postavená na pozemku parc. č. 477/55 (parcela registra "C"), (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 318 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 776) - Bioplynová stanica Horovce 3, súp. č.: 318, postavená na pozemku parc. č. 477/56 (parcela registra "C"), (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 318 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 776) - Bioplynová stanica Horovce 3, súp. č.: 318, postavená na pozemku parc. č. 479/1 (parcela registra "C"), - Bioplynová stanica Horovce 3, súp. č.: 318, postavená na pozemku parc. č. 479/2 (parcela registra "C"), - Bioplynová stanica Horovce 3, súp. č.: 318, postavená na pozemku parc. č. 479/3 (parcela registra "C"), -b)hnuteľné veci, a to: (i) hnuteľné veci na prevádzku, ktoré záložca vlastní a nové hnuteľné veci, ktoré nadobudne záložca v budúcnosti

Majetok spravuje správca Vargová Veronika, Mgr. na konaní č. 40R/2/2021
Typ majetku:
Iná majetková hodnota
Názov/Popis:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Horovce, obec HOROVCE, okres Púchov, evidované na LV č.1176 a to: a)stavby: - Bioplynová stanica Horovce 3, súp. č.: 318, postavená na pozemku parc. č. 477/55 (parcela registra "C"), (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 318 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 776) - Bioplynová stanica Horovce 3, súp. č.: 318, postavená na pozemku parc. č. 477/56 (parcela registra "C"), (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 318 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 776) - Bioplynová stanica Horovce 3, súp. č.: 318, postavená na pozemku parc. č. 479/1 (parcela registra "C"), - Bioplynová stanica Horovce 3, súp. č.: 318, postavená na pozemku parc. č. 479/2 (parcela registra "C"), - Bioplynová stanica Horovce 3, súp. č.: 318, postavená na pozemku parc. č. 479/3 (parcela registra "C"), -b)hnuteľné veci, a to: (i) hnuteľné veci na prevádzku, ktoré záložca vlastní a nové hnuteľné veci, ktoré nadobudne záložca v budúcnosti
Súpisová hodnota:
1 277 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata
Register:
Notársky centrálny register záložných práv, NCRzp: 4091/2015, KN povolenie vkladu pod č. V 344/15.
Miesto predaja:
Horovce
Dátum zapísania:
Dôvod zapísania:
Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu, § 79 ods.3 ZKR
Poznámka: