Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Majetok tretích osôb a) predmetom ktorého sú nehnu...

Majetok tretích osôb a) predmetom ktorého sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Horovce, obec HOROVCE, okres Púchov, a to: stavby: - Bioplynová stanica Horovce 2, súp. č.: 335, postavená na pozemku parc. č. 477/39 (parcela registra "C"), (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 335 je evidovaný na liste vlastníctva 1109) - Bioplynová stanica Horovce 2, súp. č.: 335, postavená na pozemku parc. č. 477/43 (parcela registra "C"), (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 335 je evidovaný na liste vlastníctva 1109) - BPS BioElectricity, súp. č.: 335, postavená na pozemku parc. č. 477/59 (parcela registra "C"), (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 335 je evidovaný na liste vlastníctva 1109) b) predmetom ktorého sú: - hnuteľné veci, a to: (i) hnuteľné veci na prevádzku, ktoré záložca vlastní a nové hnuteľné veci, ktoré nadobudne záložca v budúcnosti, ktoré budú slúžiť...

Majetok spravuje správca Vargová Veronika, Mgr. na konaní č. 40R/2/2021
Typ majetku:
Iná majetková hodnota
Názov/Popis:
Majetok tretích osôb a) predmetom ktorého sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Horovce, obec HOROVCE, okres Púchov, a to: stavby: - Bioplynová stanica Horovce 2, súp. č.: 335, postavená na pozemku parc. č. 477/39 (parcela registra "C"), (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 335 je evidovaný na liste vlastníctva 1109) - Bioplynová stanica Horovce 2, súp. č.: 335, postavená na pozemku parc. č. 477/43 (parcela registra "C"), (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 335 je evidovaný na liste vlastníctva 1109) - BPS BioElectricity, súp. č.: 335, postavená na pozemku parc. č. 477/59 (parcela registra "C"), (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 335 je evidovaný na liste vlastníctva 1109) b) predmetom ktorého sú: - hnuteľné veci, a to: (i) hnuteľné veci na prevádzku, ktoré záložca vlastní a nové hnuteľné veci, ktoré nadobudne záložca v budúcnosti, ktoré budú slúžiť...
Súpisová hodnota:
985 474,49 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata
Register:
Notársky centrálny register záložných práv zo dňa 17.02.2015 NCRzp: 4089/2015,KN zo dňa 24.02.2015 pod č. V 345/15
Miesto predaja:
Horovce
Dátum zapísania:
Dôvod zapísania:
Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu, § 79 ods. 3 ZKR
Poznámka: