Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2479...

stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2479, popis stavby: učňovské stredisko, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou

Majetok spravuje správca Hofierková Xénia, Mgr. na konaní č. 38K/7/2022
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
stavba súp. č. 901, umiestnená na pozemku CKN 2479, popis stavby: učňovské stredisko, adresa: Textilná 4, 957 12 Bánovce nad Bebravou, Slovensko, zapísaná v Liste vlastníctva 970 vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou
Súpisová hodnota:
1 241 081,12 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s.
Adresa:
Textilná 901
Bánovce nad Bebravou, 95701
Slovensko
Katastrálne územie:
Bánovce nad Bebravou
Číslo listu vlastníctva:
970
Číslo parcely:
2479
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Bánovce nad Bebravou
Dátum zapísania:
28.07.2022
Dôvod zapísania:
majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Poznámka: