Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Vozeň WRmz 3, výrobné číslo : 61 54 88-90 203-7

Vozeň WRmz 3, výrobné číslo : 61 54 88-90 203-7

Majetok spravuje správca FRDS advisory, k.s. na konaní č. B1-31K/33/2022
Typ majetku:
Hnuteľná vec
Názov/Popis:
Vozeň WRmz 3, výrobné číslo : 61 54 88-90 203-7
Súpisová hodnota:
804 131,20 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Stav opotrebovanosti:
Rok výroby:
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
26.08.2022
Dôvod zapísania:
Hnuteľná vec patriaca úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Poznámka: