Ostatná plocha

Majetok spravuje správca Radačovský Marek, JUDr. na konaní č. 26K/2/2022
Typ majetku:
Pozemok
Názov/Popis:
Ostatná plocha
Súpisová hodnota:
890 120,00 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata veriteľa Tatra banka, a.s.
Druh pozemku:
Ostatné plochy
Výmera (m2):
16184
Obec, PSČ:
Veľká Ida
Štát:
Slovensko
Názov katastrálneho územia:
Veľká Ida
Číslo listu vlastníctva:
7858
Číslo parcely:
3221/10
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
17.06.2022
Dôvod zapísania:
majetok úpadcu
Poznámka: