Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > 2. nehnuteľnosť - pozemok reg. „C“ parc. č. 11476/...

2. nehnuteľnosť - pozemok reg. „C“ parc. č. 11476/21, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 862 m2, nachádzajúci sa v SR, v okrese Bratislava III, obci BA-m.č. NOVÉ MESTO, k. ú. Nové Mesto, zapísaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na LV č. 4108, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1, súpisová hodnota 735.145,47 €

Majetok spravuje správca Ďaďo Jaroslav, Ing. Mgr., PhD. na konaní č. B1-33R/4/2021
Typ majetku:
Pozemok
Názov/Popis:
2. nehnuteľnosť - pozemok reg. „C“ parc. č. 11476/21, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 862 m2, nachádzajúci sa v SR, v okrese Bratislava III, obci BA-m.č. NOVÉ MESTO, k. ú. Nové Mesto, zapísaný Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na LV č. 4108, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1, súpisová hodnota 735.145,47 €
Súpisová hodnota:
735 145,47 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata
Druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria
Výmera (m2):
862
Obec, PSČ:
BA-m.č. NOVÉ MESTO
Štát:
Slovensko
Názov katastrálneho územia:
Nové Mesto
Číslo listu vlastníctva:
4108
Číslo parcely:
11476/21
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
11.08.2022
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Poznámka: