Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria...

Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Bratislava I, Obec: BA- m. č. Staré Mesto, Katastrálne územie: Staré Mesto, Štát: SR, Číslo LV: 355, parcela registra C KN: parc. č. 3311 o výmere 534 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 623.680,54 Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, dátum zápisu do súpisu 02.05.2018

Majetok spravuje správca Vereb Miroslav, JUDr. na konaní č. 26K/3/2018
Typ majetku:
Pozemok
Názov/Popis:
Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Bratislava I, Obec: BA- m. č. Staré Mesto, Katastrálne územie: Staré Mesto, Štát: SR, Číslo LV: 355, parcela registra C KN: parc. č. 3311 o výmere 534 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 623.680,54 Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, dátum zápisu do súpisu 02.05.2018
Súpisová hodnota:
623 680,54 €
Zaradenie do podstaty:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria
Výmera (m2):
534
Obec, PSČ:
BA- m. č. Staré Mesto
Štát:
Slovensko
Názov katastrálneho územia:
Staré Mesto
Číslo listu vlastníctva:
355
Číslo parcely:
3311
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
02.05.2018
Dôvod zapísania:
vlastníctvo úpadcu
Poznámka: