pozemok

Majetok spravuje správca BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. na konaní č. B1-31R/1/2021
Typ majetku:
Pozemok
Názov/Popis:
pozemok
Súpisová hodnota:
1 580 316,99 €
Zaradenie do podstaty:
oddelená podstata
Druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria
Výmera (m2):
3304
Obec, PSČ:
Bratislava
Štát:
Slovensko
Názov katastrálneho územia:
Dúbravka
Číslo listu vlastníctva:
64789
Číslo parcely:
3206/1
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
Dôvod zapísania:
Poznámka: