Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Celý podnik úpadcu Silverside, a.s. „v konkurze“, ...

Celý podnik úpadcu Silverside, a.s. „v konkurze“, tvorený majetkom, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, alebo ho úpadca nadobudol počas konkurzu. Na časť majetku patriaceho k podniku úpadcu sa vzťahuje zabezpečovacie právo zabezpečeného veriteľa Privatbanka, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 31 634 419. Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k existujúcim a budúcim pohľadávkam a iným právam na peňažné plnenie úpadcu z každého účtu vedeného veriteľom pre úpadcu, voči obchodným partnerom z obchodného styku úpadcu a voči klientom z úpadcom poskytnutých spotrebiteľských úverov, business úverov a pohľadávok odkúpených za účelom ich vymáhania. Opis zabezpečenej pohľadávky : Zmluva o úvere č. 36/2018 zo dňa 27.07.2018. Výška zabezpečenej pohľadávky : 345.253,65 €. Zápis v zozname pohľadávok: Zabezpečená pohľadávka je zapísaná v Zozname pohľadávok v Registri úpadcov pod poradovým číslom 39.

Majetok spravuje správca UBC 2020, k.s. na konaní č. B1-31K/25/2022
Typ majetku:
Iná majetková hodnota
Názov/Popis:
Celý podnik úpadcu Silverside, a.s. „v konkurze“, tvorený majetkom, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, alebo ho úpadca nadobudol počas konkurzu. Na časť majetku patriaceho k podniku úpadcu sa vzťahuje zabezpečovacie právo zabezpečeného veriteľa Privatbanka, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 31 634 419. Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo k existujúcim a budúcim pohľadávkam a iným právam na peňažné plnenie úpadcu z každého účtu vedeného veriteľom pre úpadcu, voči obchodným partnerom z obchodného styku úpadcu a voči klientom z úpadcom poskytnutých spotrebiteľských úverov, business úverov a pohľadávok odkúpených za účelom ich vymáhania. Opis zabezpečenej pohľadávky : Zmluva o úvere č. 36/2018 zo dňa 27.07.2018. Výška zabezpečenej pohľadávky : 345.253,65 €. Zápis v zozname pohľadávok: Zabezpečená pohľadávka je zapísaná v Zozname pohľadávok v Registri úpadcov pod poradovým číslom 39.
Súpisová hodnota:
13 279 165,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Register:
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
28.11.2022
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) a b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (Majetok patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu alebo ho úpadca nadobudol počas konkurzu.)
Poznámka: