Pozemok 

Majetok spravuje správca Bodnár Ján, JUDr. na konaní č. 2K/28/2022
Typ majetku:
Pozemok
Názov/Popis:
Pozemok 
Súpisová hodnota:
836 808,51 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata - veriteľ: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o.
Druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria
Výmera (m2):
4460
Obec, PSČ:
Bratislava-Vajnory
Štát:
Slovensko
Názov katastrálneho územia:
Vajnory
Číslo listu vlastníctva:
4110
Číslo parcely:
2039/387
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
07.02.2023
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka:
Opis: Záložné právo Opis zabezpečenej pohľadávky: Podľa uznesenia Okresného súdu Bratislava III sp.zn. 26Cb/139/2022-72 zo dňa 3.10.2022. Výška zabezpečenej pohľadávky: 3 850 728,22 EUR (pohľ. č. 1), 7 273 667,19 EUR (pohľ. č. 2), 1 102 146 EUR (pohľ. č. 3) Zápis v zozname pohľadávok: 1, 2, 3 Zabezpečený veriteľ: advokátska kancelária agner & partners, s. r. o. Poradie: Prvé