Investičné akcie 1.

Majetok spravuje správca Agner Vojtech, JUDr. na konaní č. B1-27K/23/2022
Typ majetku:
Cenný papier
Názov/Popis:
Investičné akcie 1.
Súpisová hodnota:
932 559,16 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Druh:
Akcie
Forma:
Cenný papier na meno
Podoba:
Zápis
Nominálna hodnota:
Isin:
CZ0008041845
Poradové číslo:
Emitent:
NOVA Real Estate investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., so sídlom V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, ČR, identifikačné číslo: 043 31 868
Počet kusov:
136357
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
24.02.2023
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka: