Technológia BPS

Majetok spravuje správca Koiš Richard, Mgr., MBA na konaní č. 3K/38/2022
Typ majetku:
Hnuteľná vec
Názov/Popis:
Technológia BPS
Súpisová hodnota:
1 881 981,00 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata v prospech zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Stav opotrebovanosti:
posledne funkčná, štandardné opotrebenie na svoj vek
Rok výroby:
2012
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
24.01.2023
Dôvod zapísania:
Poznámka: