Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
21.7.2011
Dátum zverejnenia:
28.07.2011
Zverejnený v OV č.:
145/2011
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
28R/4/2010
ICS:
3110221597
Vydal:
Mgr. Patricie Kepeňová
Vydal FN:
samosudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
VENGE, s. r. o. v reštrukturalizácii IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Navrhovatelia:
VENGE, s. r. o. v reštrukturalizácii IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov, J. VRÁBEL, s. r. o. IČO 43981763, , Dvory 18/1932, 02001 Púchov,
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE, s.r.o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, Púchov, IČO 36 815 292, ktorého správcom je JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Dolný Šianec 18B, Trenčín, takto
Rozhodnutie:
I. JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Dolný Šianec 18 B, Trenčín sa o d v o l á v a z funkcie správcu. II. Bankruptcy & Recovery Service, k.s. so sídlom kancelárie 17. Novembra 37, Trenčianske Teplice sa u s t a n o v u j e do funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Oznam: