Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
23.11.2011
Dátum zverejnenia:
30.11.2011
Zverejnený v OV č.:
229/2011
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
2K/61/2011
ICS:
1111238384
Vydal:
JUDr. Stanislava Bezáková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Peter Šteflovič, Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava, zast. JUDr. Richard Majer, trvale bytom Martinengova 34, 811 02 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti K- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka K- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi K- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu.
Oznam: