Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Ustanovenie správcu,
Dátum vydania:
2.12.2011
Dátum zverejnenia:
09.12.2011
Zverejnený v OV č.:
236/2011
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
2K/61/2011
ICS:
1111238384
Vydal:
JUDr. Stanislava Bezáková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - Peter Šteflovič, Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava, zast. JUDr. Richard Majer, trvale bytom Martinengova 34, 811 02 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti K- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka K- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732
Rozhodnutie:
Súd ustanovuje dlžníkovi K- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732 predbežného správcu: Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 10 , 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1491. Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch a v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: