Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
01.06.2012
Zverejnený v OV č.:
105/2012
Dlžník:
VENGE, s.r.o. v konkurze IČO 36 815 292, , Hollého 1925/18, 020 01 Púchov,
Správca:
, 17. Novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice,
Spisová značka súdu:
28R/4/2010
Spisová značka správcu:
28R/4/2010 S 1169
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Zmena súpisovej hodnoty majetku patriaceho do oddelenej podstaty

 

Názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 13/S-46

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: nebytový priestor č. 12-3 na 2. p., o výmere 69 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 32 817,69 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: nebytový priestor č. 12-11 na 2. p., o výmere 34 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 16 171,04 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: nebytový priestor č. 1-9 na 2. p., o výmere 81 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 38 525,11 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: nebytový priestor č. 12-4 na 2. p., o výmere 73 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34 720,17 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: nebytový priestor č. 12-5 na 2. p., o výmere 81 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo:18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 38 525,11 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: nebytový priestor č. 12-13 na 1. p., o výmere 53 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 21 216,78 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: nebytový priestor č. 12-10 na 2. p., o výmere 139 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 66 111,- €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Výmera (m2): 783

Obec: Púchov

Štát: SR

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1582/2559

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34 057,73 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: nebytový priestor č. 12-7 na 2. p., o výmere 39 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 18 549,13 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: nebytový priestor č. 12-6 na 2. p., o výmere 35 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 16 646,65 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: nebytový priestor č. 12-8 na 2. p., o výmere 35 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 16 646,65 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Výmera (m2): 108

Obec: Púchov

Štát: SR

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 1027

Parcelné číslo: 444/2

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1929/2559

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5 728,01 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Výmera (m2):147

Obec: Púchov

Štát: SR

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 1027

Parcelné číslo: 446

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1929/2559

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7 796,59 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Výmera (m2): 499

Obec: Púchov

Štát: SR

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 1027

Parcelné číslo: 444/1

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1929/2559

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 26 465,91 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: nebytový priestor 12-2 na 1. p., o výmere 385 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo:18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 210 521,32 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: nebytový priestor č. 12-1 na 1. p., o výmere 288 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 157 480,89 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: garáž č. 2-1 na 1. p., o výmere 18 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7 871,13 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: garáž č. 2-2 na 1. p., o výmere 18 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7 871,13 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: garáž č. 2-3 na 1. p., o výmere 18 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7 871,13 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Popis bytu/nebytového priestoru: garáž č. 2-4 na 1. p., o výmere 18 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7 871,13 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

 

Typ súpisnej položky majetku: BYT

Popis bytu/nebytového priestoru: byt č. 5 na 4. p., o výmere 97 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo:18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV:4246

Súpisné číslo:1925

Parcelné číslo:444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 66.510,07 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: BYT

Popis bytu/nebytového priestoru: byt č. 6 na 4. p., o výmere 101 m2

Obec: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Názov katastrálneho územia: Púchov

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 69.252,75 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: