(FOP) Martin Mrázko, IČO 17255597

Košická Polianka , 04441 Košická Polianka

U Z N E S E N I E Krajský súd v Košici...
Dátum zverejnenia:
18.06.2012
Zverejnený v OV č.:
116/2012
Krajský súd Košice
7K/202/2005, Martin Mrázko, nar. 9.7.1961, Košická Polianka 119, IČO: 17255597, , ,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

U Z N E S E N I E

Krajský    súd  v   Košiciach   rozhodol   v právnej veci úpadcu: Martin Mrázko, nar. 9.7.1961, Košická Polianka 119, IČO: 17 255 597, o ustanovení opatrovníka takto

r o z h o d o l :

            U s t a n o v u j e    Mgr. Andreu Kmeťovú, vyššiu súdnu úradníčku Okresného súdu Košice II  za opatrovníka úpadcovi: Martin Mrázko, nar. 9.7.1961, Košická Polianka 119.

       

P o u č e n i e:   Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní

                           od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku

                           na Krajský súd v Košiciach.

 

                           V Košiciach dňa 7. júna 2012

 

                                                                                              JUDr. Roman Rizman

                                                                                                   predseda senátu