Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Súd s c h v a ľ u j e záväzný pokyn na speňaženie nehnut...
Dátum vydania:
8.8.2012
Dátum zverejnenia:
14.08.2012
Zverejnený v OV č.:
156/2012
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
28R/4/2010
ICS:
3110221597
Vydal:
Mgr. Patricie Kepeňová
Vydal FN:
samosudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Navrhovatelia:
J. VRÁBEL, s. r. o. IČO 43981763, , Dvory 18/1932, 02001 Púchov, VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE, s.r.o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, Púchov, IČO 36 815 292, ktorého správcom je obchodná spoločnosť BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. so sídlom kancelárie 17. Novembra 37, Trenčianske Teplice, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
Rozhodnutie:
Súd s c h v a ľ u j e záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 105/2012 dňa 01.06.2012 pod položkou K 007051 v znení predloženom súdu správcom dňa 06.08.2012: A. nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1027, k.ú. Púchov, - pozemky - parc. reg „C“ evidované na katastrálnej mape, a to p.č. parc. č. druh pozemku výmera v m2 1 444/1 zastavaná plocha a nádvorie 499 2 444/2 zastavaná plocha a nádvorie 108 3 446 zastavaná plocha a nádvorie 147 spoluvlastnícky podiel 1929/2559 (ďalej tiež ako ,,Nehnuteľnosti A”) B. nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4246, k.ú. Púchov, - byty nachádzajúce sa v stavbe - polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc. č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, a to p.č. č. bytu č. vchodu a č. podlažia/poschodia podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku reg. „C“ parc. č. 444/3, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 1 5 vchod: 1, 4.p. 97/2559 2 6 vchod: 1, 4.p. 101/2559 - nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe - polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc. č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, a to p.č. č. nebyt. priestoru č. vchodu a č. podlažia/poschodia podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku reg. „C“ parc. č. 444/3, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 3 12-1 vchod:1 , 1 p. 288/2559 4 12-2 vchod:1 , 1 p. 385/2559 5 12-3 vchod:1 , 2 p. 69/2559 6 12-4 vchod:1 , 2 p. 73/2559 7 12-5 vchod:1 , 2 p. 81/2559 8 12-6 vchod:1 , 2 p. 35/2559 9 12-7 vchod:1 , 2 p. 39/2559 10 12-8 vchod:1 , 2 p. 35/2559 11 12-10 vchod:1 , 2 p. 139/2559 12 12-11 vchod:1 , 2 p. 34/2559 13 12-13 vchod:1 , 1 p. 53/2559 14 1-9 vchod:1 , 2 p. 81/2559 15 2-1 (garáž) vchod:1 , 1 p. 18/2559 16 2-2 (garáž) vchod:1 , 1 p. 18/2559 17 2-3 (garáž) vchod:1 , 1 p. 18/2559 18 2-4 (garáž) vchod:1 , 1 p. 18/2559 (ďalej tiež ako ,,Nehnuteľnosti B”) (ďalej tiež spolu ako ,,Nehnuteľnosti”) Správca speňaží Nehnuteľnosti v súlade s postupom uvedeným v ust. § 92 ods.1 písm. d) a ods. 5 a 6 ZKR a v súlade so zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov prostredníctvom dražobnej spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, IČO: 35 849 703 (ďalej len ,,Dražobník”). Skôr ako správca pristúpi k dražbe Nehnuteľností zašle písomnú ponuku na uplatnenie predkupného práva všetkým spoluvlastníkom Nehnuteľností A, v ktorej bude v zmysle § 605 zák. č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a § 93 ods. 1 ZKR určená lehota na uplatnenie predkupného práva a to 60 dní od jej doručenia. Kúpna cena bude určená na základe Znaleckého posudku a to vo výške 43.989,56 €, ktorá matematicky zodpovedá súčtu ocenenia príslušných podielov na Nehnuteľnostiach A v rámci jednotlivých súboroch (viď. Tabuľky A). V prípade ak: a) spoluvlastníci Nehnuteľností A predkupné právo v lehote nevyužijú, speňaží správca Nehnuteľnosti v zmysle § 92 ods.1 písm. d) a ods. 5 a 6 ZKR nasledovne: predmetom každej (jednotlivej) dražby bude súbor Nehnuteľností pozostávajúci z: Súbor č. 1: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to byt nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo bytu podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 5 Vchod: 1, 4. p. 97/2559 · spoluvlastnícky podiel 118/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 1a“) Súbor č. 2: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to byt nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo bytu podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 6 Vchod: 1, 4. p. 101/2559 · spoluvlastnícky podiel 123/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 2a“) Súbor č. 3: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 1 Vchod: 1, 1. p. 288/2559 · spoluvlastnícky podiel 351/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 3a“) Súbor č. 4: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 2 Vchod: 1, 1. p. 385/2559 · spoluvlastnícky podiel 469/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 4a“) Súbor č. 5: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 3 Vchod: 1, 2. p. 69/2559 · spoluvlastnícky podiel 84/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 5a“) Súbor č. 6: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc. č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 4 Vchod: 1, 2. p. 73/2559 · spoluvlastnícky podiel 89/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 6a“) Súbor č. 7: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 5 Vchod: 1, 2. p. 81/2559 · spoluvlastnícky podiel 99/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 7a“) Súbor č. 8: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 6 Vchod: 1, 2. p. 35/2559 · spoluvlastnícky podiel 43/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 8a“) Súbor č. 9: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 7 Vchod: 1, 2. p. 39/2559 · spoluvlastnícky podiel 48/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 9a“) Súbor č. 10: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 8 Vchod: 1, 2. p. 35/2559 · spoluvlastnícky podiel 43/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 10a“ Súbor č. 11: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 10 Vchod: 1, 2. p. 139/2559 · spoluvlastnícky podiel 169/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 11a“) Súbor č. 12: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 11 Vchod: 1, 2. p. 34/2559 · spoluvlastnícky podiel 41/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 12a“) Súbor č. 13: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 13 Vchod: 1, 1. p. 53/2559 · spoluvlastnícky podiel 65/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 13a“) Súbor č. 14: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 1 - 9 Vchod: 1, 2. p. 81/2559 · spoluvlastnícky podiel 99/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 14a“) Súbor č. 15: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 2 - 1 Vchod: 1, 1. p. 18/2559 · spoluvlastnícky podiel 22/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 15a“) Súbor č. 16: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 2 - 2 Vchod: 1, 1. p. 18/2559 · spoluvlastnícky podiel 22/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 16a“) Súbor č. 17: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 2 - 3 Vchod: 1, 1. p. 18/2559 · spoluvlastnícky podiel 22/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 17a“) Súbor č. 18: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 2 - 4 Vchod: 1, 1. p. 18/2559 · spoluvlastnícky podiel 22/2559 na nehnuteľnostiach zapísaných na liste vlastníctva č. 1027, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to na pozemkoch - parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, a to Parcelné číslo Druh pozemku Výmera v m2 444/1 Zastavané plochy a nádvoria 499 444/2 Zastavané plochy a nádvoria 108 446 Zastavané plochy a nádvoria 147 (ďalej len „Súbor č. 18a“) 1.kolo dražby (podmienky) - najnižšie podanie pre 1. kolo dražby bude stanovené vo výške určenej v Znaleckom posudku, a to pre jednotlivé súbory minimálne v nasledovnej výške: Súbor nehnuteľností Minimálna výška najnižšieho podania Minimálna výška najnižšieho podania po znížení najnižšieho podania licitátorom v prípade ak nebolo pri dražbe urobené najnižšie podanie Súbor č. 1a 79.485,65 EUR 71.050,41 EUR Súbor č. 2a 82.762,75 EUR 73.979,72 EUR Súbor č. 3a 194.356,53 EUR 170.961,17 EUR Súbor č. 4a 259.817,00 EUR 228.541,95 EUR Súbor č. 5a 40.308,08 EUR 36.047,02 EUR Súbor č. 6a 42.645,83 EUR 38.137,66 EUR Súbor č. 7a 47.317,96 EUR 42.315,87 EUR Súbor č. 8a 20.446,47 EUR 18.285,03 EUR Súbor č. 9a 22.782,53 EUR 20.374,13 EUR Súbor č. 10a 20.446,47 EUR 18.285,03 EUR Súbor č. 11a 81.201,02 EUR 72.617,09 EUR Súbor č. 12a 19.861,61 EUR 17.761,99 EUR Súbor č. 13a 26.916,54 EUR 23.698,06 EUR Súbor č. 14a 46.547,45 EUR 42.315,87 EUR Súbor č. 15a 9.978,99 EUR 8.714,03 EUR Súbor č. 16a 9.978,99 EUR 8.714,03 EUR Súbor č. 17a 9.978,99 EUR 8.714,03 EUR Súbor č. 18a 9.978,99 EUR 8.714,03 EUR (ďalej aj ,,Tabuľka A”) - minimálne prihodenie bude stanovené vo výške 1% z najnižšieho podania podľa Tabuľky A zaokrúhlené na celé stovky - dražobná zábezpeka bude stanovená vo výške 20% z hodnoty najnižšieho podania podľa Tabuľky A zaokrúhlená na celé stovky - spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na účet Dražobníka, v hotovosti do pokladne Dražobníka, banková záruka, notárska úschova - Dražobník má nárok na úhradu nákladov preukázateľne vynaložených na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby. - odmena Dražobníka bude vo výške 3% z výťažku z dražby zníženého o náklady preukázateľne vynaložené dražobníkom na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby (ku všetkým sumám bude pripočítaná DPH) - dražba bude realizovaná v priestoroch Úpadcu v Púchove - inzercia v periodiku Dražobné listy a na webovej stránke Dražobníka - pre prípad, že 1. kolo dražby bude neúspešné správca požiada príslušný orgán o udelenie záväzného pokynu ako postupovať v rámci 2. kola dražby b) spoluvlastníci Nehnuteľností A predkupné právo v lehote využijú, speňaží správca Nehnuteľnosti B v zmysle § 92 ods.1 písm. d) a ods. 5 a 6 ZKR nasledovne: predmetom každej (jednotlivej) dražby bude súbor Nehnuteľností B pozostávajúci z: Súbor č. 1: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to byt nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo bytu podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 5 Vchod: 1, 4. p. 97/2559 (ďalej len „Súbor č. 1b“) Súbor č. 2: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to byt nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo bytu podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 6 Vchod: 1, 4. p. 101/2559 (ďalej len „Súbor č. 2b“) Súbor č. 3: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 1 Vchod: 1, 1. p. 288/2559 (ďalej len „Súbor č. 3b“) Súbor č. 4: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 2 Vchod: 1, 1. p. 385/2559 (ďalej len „Súbor č. 4b“) Súbor č. 5: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 3 Vchod: 1, 2. p. 69/2559 (ďalej len „Súbor č. 5b“) Súbor č. 6: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 4 Vchod: 1, 2. p. 73/2559 (ďalej len „Súbor č. 6b“) Súbor č. 7: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 5 Vchod: 1, 2. p. 81/2559 (ďalej len „Súbor č. 7b“) Súbor č. 8: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 6 Vchod: 1, 2. p. 35/2559 (ďalej len „Súbor č. 8b“) Súbor č. 9: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 7 Vchod: 1, 2. p. 39/2559 (ďalej len „Súbor č. 9b“) Súbor č. 10: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 8 Vchod: 1, 2. p. 35/2559 (ďalej len „Súbor č. 10b“) Súbor č. 11: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 10 Vchod: 1, 2. p. 139/2559 (ďalej len „Súbor č. 11b“) Súbor č. 12: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 11 Vchod: 1, 2. p. 34/2559 (ďalej len „Súbor č. 12b“) Súbor č. 13: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 12 - 13 Vchod: 1, 1. p. 53/2559 (ďalej len „Súbor č. 13b“) Súbor č. 14: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 1 - 9 Vchod: 1, 2. p. 81/2559 (ďalej len „Súbor č. 14b“) Súbor č. 15: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 2 - 1 Vchod: 1, 1. p. 18/2559 (ďalej len „Súbor č. 15b“) Súbor č. 16: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 2 - 2 Vchod: 1, 1. p. 18/2559 (ďalej len „Súbor č. 16b“) Súbor č. 17: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 2 - 3 Vchod: 1, 1. p. 18/2559 (ďalej len „Súbor č. 17b“) Súbor č. 18: · nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 4246, vedenom Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Púchov, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe - Polyfunkčnom dome a dentálnej ambulancii so súp. č. 1925, postavenom na parc.č. 444/3 o výmere 783 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, spolu s podielom na spoločných častiach, zariadeniach domu a na priľahlom pozemku, a to Číslo nebyt. priestoru podľa LV Číslo vchodu a číslo podlažia, resp. poschodia (podľa spôsobu zápisu na LV) Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku registra „C“, parc.č. 444/3, druh Zastavané plochy a nádvoria, výmera 783 m2 2 - 4 Vchod: 1, 1. p. 18/2559 (ďalej len „Súbor č. 18b“) 1.kolo dražby (podmienky) - najnižšie podanie pre 1. kolo dražby bude stanovené vo výške určenej v Znaleckom posudku, a to pre jednotlivé súbory minimálne v nasledovnej výške: Súbor nehnuteľností Minimálna výška najnižšieho podania Minimálna výška najnižšieho podania po znížení najnižšieho podania licitátorom v prípade ak nebolo pri dražbe urobené najnižšie podanie Súbor č. 1b 76.788,39 EUR 68.598,35 EUR Súbor č. 2b 79.954,61 EUR 71.426,87 EUR Súbor č. 3b 186.348,35 EUR 163.681,01 EUR Súbor č. 4b 249.111,56 EUR 218.809,73 EUR Súbor č. 5b 38.389,64 EUR 34.302,99 EUR Súbor č. 6b 40.615,61 EUR 36.292,01 EUR Súbor č. 7b 45.066,00 EUR 40.268,63 EUR Súbor č. 8b 19.473,16 EUR 17.400,21 EUR Súbor č. 9b 21.698,35 EUR 19.388,52 EUR Súbor č. 10b 19.473,16 EUR 17.400,21 EUR Súbor č. 11b 77.335,97 EUR 69.103,41 EUR Súbor č. 12b 18.916,48 EUR 16.902,78 EUR Súbor č. 13b 25.442,49 EUR 22.358,02 EUR Súbor č. 14b 44.295,49 EUR 40.268,63 EUR Súbor č. 15b 9.478,25 EUR 8.258,81 EUR Súbor č. 16b 9.478,25 EUR 8.258,81 EUR Súbor č. 17b 9.478,25 EUR 8.258,81 EUR Súbor č. 18b 9.478,25 EUR 8.258,81 EUR (ďalej aj ,,Tabuľka B”) - minimálne prihodenie bude stanovené vo výške 1% z najnižšieho podania podľa Tabuľky B zaokrúhlené na celé stovky - dražobná zábezpeka bude stanovená vo výške 20% z hodnoty najnižšieho podania podľa Tabuľky B zaokrúhlená na celé stovky - spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na účet Dražobníka, v hotovosti do pokladne Dražobníka, banková záruka, notárska úschova - Dražobník má nárok na úhradu nákladov preukázateľne vynaložených na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby. - odmena Dražobníka bude vo výške 3% z výťažku z dražby zníženého o náklady preukázateľne vynaložené dražobníkom na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby (ku všetkým sumám bude pripočítaná DPH) - dražba bude realizovaná v priestoroch Úpadcu v Púchove - inzercia v periodiku Dražobné listy a na webovej stránke Dražobníka - pre prípad, že 1. kolo dražby bude neúspešné správca požiada príslušný orgán o udelenie záväzného pokynu ako postupovať v rámci 2. kola dražby
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Oznam: