(PO) KOVOSLUŽBA, a.s. v likvidácii, IČO 36180386

Priemyselná 4, 04234 Košice

UZN E SE N I E Krajský súd vKošic...
Dátum zverejnenia:
30.08.2012
Zverejnený v OV č.:
167/2012
Krajský súd Košice
7K/36/2005, KOVOSLUŽBA, a.s. v likvidácii, Priemyselná 4, Košice, IČO: 36180386, , ,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                  

                                                   U Z N E S E N I E

           

            Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: KOVOSLUŽBA, a.s. v likvidácii, Priemyselná 4, Košice, IČO: 36 180 386 takto

                                                                          r o z h o d o l :

 A/  Z r u š u j e   termín schôdze konkurzných veriteľov zvolanej   na deň 20. 9.2012  o 9.00 hod.

 

B/ Zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov

 

                                                            na deň 13. septembra  2012 o 9.00 hod.

                                            v budove Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice

                                                    v pojednávacej miestnosti č.dv. 227/II. posch.

 

 Program schôdze veriteľov:   Schválenie postupu speňaženia majetku úpadcu - komponentov

 

 C/ Na schôdzu veriteľov súd predvoláva: 

  1. správcu podstaty: JUDr. Dana Husťáková, Žriedlová 3, Košice,
  2. konkurzných veriteľov, ktorí do prieskumného pojednávania písomne, na Krajskom súde v Košiciach, prihlásili svoje nároky proti úpadcovi,
  3. úpadcu: KOVOSLUŽBA, a.s. v likvidácii, Priemyselná 4, Košice.

 

 Poučenie:  Proti uzneseniu o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov

                     odvolanie nie je prípustné.

Súd poučuje účastníkov podľa § 15a ods.2 O.s.p., že účastník môže uplatniť námietku zaujatosti podľa ods.1 najneskôr na prvom pojednávaní, na ktorom sa zúčastnil sudca, o ktorého vylúčenie ide, alebo do 15 dní odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený. Na neskôr podanú námietku zaujatosti súd prihliadne len vtedy, ak účastník nebol poučený podľa odseku 1.

Sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti (§ 14 ods.1 O.s.p.).

V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel a akými dôkazmi môže byť preukázaný, účastník je povinný predložiť dôkazy, ktorými disponuje, zároveň s námietkou zaujatosti.

 

 V Košiciach dňa 27. augusta 2012

                        

                                                                                                          JUDr. Drahomíra Brixiová

                                                                                                                  samosudkyňa