Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
25.01.2012
Zverejnený v OV č.:
17/2012
Dlžník/Úpadca:
K - DAMAS, s.r.o. v likvidácii IČO 36 817 732, , Klarinská 7, 81103 Bratislava,
Správca:
Mgr. Martin Pohovej , Námestie slobody 10, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
2K/61/2011
Spisová značka správcu:
K03/2011
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca konkurznej podstaty úpadcu: K - DAMAS, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klarinská 7, 811 06 Bratislava, IČO:  36 817 732, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Námestie slobody 10, 811 06 Bratislava, počas stránkových hodín v dňoch Po-Pia od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je možné dohodnúť si písomne na adrese sídla správcu alebo telefonicky na čísle 0914/207419.

   Mgr. Martin Pohovej, správca