Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Martin Pohovej, so ...
Dátum vydania:
20.1.2012
Dátum zverejnenia:
27.01.2012
Zverejnený v OV č.:
19/2012
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
2K/61/2011
ICS:
1111238384
Vydal:
JUDr. Stanislava Bezáková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Peter Šteflovič, Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava, zast. JUDr. Richard Majer, trvale bytom Martinengova 34, 811 02 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti K- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka K- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
Rozhodnutie:
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 10 , 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1491, odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 55,82 eura. Súd ukladá štatutárnemu orgánu, ktorý vykonával funkciu naposledy: Michaela Hudáková, Mateja Bela 7/4665, 921 01 Piešťany, povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi: Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 10, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1491, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 719,70 eura, a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Oznam: