Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
02.03.2012
Zverejnený v OV č.:
44/2012
Dlžník/Úpadca:
K - DAMAS s.r.o. v likvidácii IČO 36 817 732, , Klariská 7, 81103 Bratislava,
Správca:
Mgr. Martin Pohovej , Nám. Slobody 10, 81106 Bratisalava,
Spisová značka súdu:
2K/61/2011
Spisová značka správcu:
K03/2011
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

V konkurznej veci úpadcu K-DAMAS s.r.o., v likvidácii, so sídlom Klarinská 7, 811 03 Bratislava , sp. zn.: 2K/61/2011, v súlade s § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 05.04. 2012 o 10:00 hod. v sídle správcu na adrese: Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava. Prezentácia veriteľov sa začne o 09:30 hod.. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo oprávňujúce účasť a hlasovanie na schôdzi veriteľov.

Predmetom rokovania schôdze veriteľov:

1. Otvorenie

2. Správa o doterajšom priebehu konania

3. Voľba veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene správcu

5. Rôzne

6. Záver

V Bratislave dňa 27.02. 2012

Mgr. Martin Pohovej, správca