(PO) COMCAR spol. s r.o., v konkurze, IČO 17640253

Podzámska 23 , 94001 Nové Zámky

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
17.06.2013
Zverejnený v OV č.:
115/2013
Krajský súd Bratislava
6K/78/2001, COMCAR spol. s r.o., v konkurze, IČO: 17640253, Podzámska 23, 94001 Nové Zámky, SR
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                                          č.k. 6K/78/2001-224

                                                                                                          IČS: 1001899118

                                                                                          UZNESENIE

            Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: COMCAR spol. s r.o., v konkurze, Podzámska 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 17 640 253, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, IČO: 45 948 496, o návrhu na zrušenie konkurzu, takto

                                                                                            rozhodol:

            Súd konkurz   zrušuje   z dôvodu ust. § 44 ods. 1 písm. d/, keďže majetok úpadcu nepostačuje na úhradu odmeny a výdavkov správcu.

            Súd   zbavuje   BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s. funkcie správcu konkurznej podstaty.

            Súd   nepriznáva   správcovi konkurznej podstaty odmenu a náhradu výdavkov.

            Súd   vracia   navrhovateľom:

1. COMCAR spol. s r.o., Podzámska 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 17 640 253

2. OZETA NEO, a.s., Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 843, zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Alena Vyskočilová, s.r.o., Banskobystrická 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 808 539,

nimi zložený preddavok na odmenu predbežného správcu.

            Súd   upravuje   učtáreň Krajského súdu v Bratislave, aby do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila navrhovateľom:

1. COMCAR spol. s r.o., Podzámska 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 17 640 253, sumu vo výške 331,94 Eur z depozitného účtu súdu z položky D130 161/01

2. OZETA NEO, a.s., Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 843, zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Alena Vyskočilová, s.r.o., Banskobystrická 6, 811 06 Bratislava, IČO: 36 808 539, sumu vo výške 331,94 Eur z depozitného účtu súdu z položky D130 411/01 (pripojený spis 6K/192/2001).

Poučenie:          Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa uverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť, okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 204 ods.1 a§ 205 ods.1 a2 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV). Zrušením konkurzu zanikajú účinky vyhlásenia konkurzu uvedené v § 14, platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 45 ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 24.04.2013                                                                       JUDr. Boris Tóth

                                                                                                                                    sudca