(PO) FRAGOPOLIS TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 03646921

Prešov , Prešov

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
01.07.2013
Zverejnený v OV č.:
125/2013
Dlžník/Úpadca:
FRAGOPOLIS TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze IČO 36 466 921, , Protifašistých bojovníkov 4, 080 01 Prešov,
Správca:
Mgr. Adrián Fabian , Tkáčska 2, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
1K/2/2009/S1023
Spisová značka správcu:
1K/2/2009
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Nevyčerpaná odmena predbežného správcu

Celková suma: 610,-, mena: EUR