Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného...
Dátum vydania:
17.9.2013
Dátum zverejnenia:
23.09.2013
Zverejnený v OV č.:
183/2013
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
2K/61/2011
ICS:
1111238384
Vydal:
JUDr. Katarína Ondrišová
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
K - DAMAS s.r.o. v "likvidácii" IČO 36817732, , Klariská 7, 81103 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu K- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 36 817 732, správcom ktorého je Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 10, 811 06 Bratislava, značka správcu: S 1491, o návrhu na vstup do konkurzného konania obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, rozhodol uznesením č. k. 2K/61/2011-95 zo dňa 20.08.2013 o povolení vstupu do konkurzného konania veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2013.