Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
01.10.2013
Zverejnený v OV č.:
189/2013
Dlžník:
VENGE, s.r.o. v konkurze IČO 36 815 292, , Hollého 1925/18, 020 01 Púchov,
Správca:
, 17. Novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice,
Spisová značka súdu:
28R/4/2010
Spisová značka správcu:
28R/4/2010 S1169
Druh:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Podstata: ODDELENÁ

Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 13/S-46

Majetok tretej osoby: Ing. Viktor Veteška, Hollého 1925/18, 020 01 Púchov

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §79 ods. 1 ZKR

 

4. BYT

Popis bytu: byt o výmere 212 m2, vchod: 1, 3. p.

Okres: Púchov

Obec: Púchov

Názov k.ú.: Púchov

Štát: SR

Ulica: Hollého

Orientačné číslo: 18

Číslo LV: 4246

Súpisné číslo: 1925

Parcelné číslo: 444/3

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a podiel na pozemku: 212/2559

Súpisová hodnota: 149.926,29 €

Deň zapísania majetku do súpisu: 24.9.2013

 

 

Podstata: ODDELENÁ

Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 13/S-46

Majetok tretej osoby: Ing. Viktor Veteška, Hollého 1925/18, 020 01 Púchov

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §79 ods. 1 ZKR

 

5. POZEMOK

Druh: zastavané plochy a nádvoria

Číslo LV: 1027

Parc. č.: 444/1

Výmera: 499 m2

Spoluvlastnícky podiel: 210/2559

Okres: Púchov

Obec: Púchov

Názov k.ú.: Púchov

Štát: SR

Súpisová hodnota: 2.881,21 €

Deň zapísania majetku do súpisu: 24.9.2013


 

Podstata: ODDELENÁ

Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 13/S-46

Majetok tretej osoby: Ing. Viktor Veteška, Hollého 1925/18, 020 01 Púchov

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §79 ods. 1 ZKR

 

6. POZEMOK

Druh: zastavané plochy a nádvoria

Číslo LV: 1027

Parc. č.: 444/2

Výmera: 108 m2

Spoluvlastnícky podiel: 210/2559

Okres: Púchov

Obec: Púchov

Názov k.ú.: Púchov

Štát: SR

Súpisová hodnota: 623,59 €

Deň zapísania majetku do súpisu: 24.9.2013Podstata: ODDELENÁ

Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 13/S-46

Majetok tretej osoby: Ing. Viktor Veteška, Hollého 1925/18, 020 01 Púchov

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §79 ods. 1 ZKR

 

7. POZEMOK

Druh: zastavané plochy a nádvoria

Číslo LV: 1027

Parc. č.: 446

Výmera: 147 m2

Spoluvlastnícky podiel: 210/2559

Okres: Púchov

Obec: Púchov

Názov k.ú.: Púchov

Štát: SR

Súpisová hodnota: 848,77 €

Deň zapísania majetku do súpisu: 24.9.2013