Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veri...
Dátum vydania:
4.10.2013
Dátum zverejnenia:
10.10.2013
Zverejnený v OV č.:
196/2013
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
28R/4/2010
ICS:
3110221597
Vydal:
Mgr. Patricie Kepeňová
Vydal FN:
samosudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Navrhovatelia:
VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov, J. VRÁBEL, s. r. o. IČO 43981763, , Dvory 18/1932, 02001 Púchov,
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE, s.r.o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. so sídlom kancelárie 17. Novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 36 669 415, značka správcu S1169, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok takto
Rozhodnutie:
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 57 465,91 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 19/S-63 až 19/S-88. Vo zvyšku sa návrh z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Oznam: