Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na m...
Dátum vydania:
30.10.2013
Dátum zverejnenia:
06.11.2013
Zverejnený v OV č.:
214/2013
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
28R/4/2010
ICS:
3110221597
Vydal:
Mgr. Vladimíra Livinková
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Navrhovatelia:
J. VRÁBEL, s. r. o. IČO 43981763, , Dvory 18/1932, 02001 Púchov, VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE, s.r.o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, uznesením č.k. 28R/4/2010-962 zo dňa 04.10.2013 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 57 465,91 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 19/S-63 až 19/S-88. Vo zvyšnej časti návrh navrhovateľa na potvrdenie prevodu pohľadávok zamietol. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2013.