(PO) E - TRADE SLOVAKIA s. r. o., IČO 36768448

Červenej armády 1060/13, 03853 Turany

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
05.12.2013
Zverejnený v OV č.:
235/2013
Dlžník/Úpadca:
E-TRADE SLOVAKIA, s.r.o. IČO 36768448, , Červenej armády 1060/13, 03853 Turany,
Správca:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová , Jesenského 29, 03601 Martin,
Spisová značka súdu:
3K 16/2010
Spisová značka správcu:
3K 16/2010 S1162
Druh:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu : E-TRADE SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom  Červenej armády č. 1060/13, Turany, IČO: 36 768 448 , oznamuje že dňa 20.11.2013 o 11,00 hod v sídle spoločnosti LICITOR group, a.s. Tajovského č. 5, 010 01 Žilina sa konalo prvé kolo dražby ktorej predmom boli nehnuteľnosti nachádzajúce sa  v kat. území Trnovo - 9/12-in E-KN parc.č. 431/1, 431/2,431/3 a 431/4, vedených v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 608, 17/24-in E-KN parc.č. 430/1, vedenej v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva číslo 908 a 26/36- in C-KN parc.č. 248/26, vedenej v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva číslo 946.  Prvé kolo dražby bolo úspešné, pričom predmet dražby bol vydražený vo výške 3.500,- Eur.

Bližšie informácie na tel. č. 043/4222969.

V Martine, dňa 02.12.2013

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca