Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
14.02.2013
Zverejnený v OV č.:
32/2013
Dlžník:
VENGE, s.r.o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 020 01 Púchov,
Správca:
, 17. Novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice,
Spisová značka súdu:
28R/4/2010
Spisová značka správcu:
28R/4/2010 S1169
Druh:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 13/S-46

Majetok tretej osoby: Ing. Viktor Veteška, Obrancov mieru 1156/19, 020 01 Púchov

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §79 ods. 1 ZKR

 

1. POZEMOK

druh: zastavané plochy a nádvoria

číslo LV: 1092

parc. č.: 678

výmera: 584 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

okres: Púchov

obec: Lazy pod Makytou

názov k.ú.: Lazy pod Makytou

štát: SR

súpisová hodnota: 1.210,- €


 

Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 13/S-46

Majetok tretej osoby: Ing. Viktor Veteška, Obrancov mieru 1156/19, 020 01 Púchov

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §79 ods. 1 ZKR

 

2. POZEMOK

druh: trvalé trávnaté porasty

číslo LV: 1092

parc. č.: 679

výmera: 555 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

okres: Púchov

obec: Lazy pod Makytou

názov k.ú.: Lazy pod Makytou

štát: SR

súpisová hodnota: 1.150,- €

 


Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 13/S-46

Majetok tretej osoby: Ing. Viktor Veteška, Obrancov mieru 1156/19, 020 01 Púchov

Dôvod zapísania majetku do súpisu: §79 ods. 1 ZKR

 

3. STAVBA

popis stavby: rodinný dom

číslo LV: 1092

parc. č.: 678

súp. č.: 552

spoluvlastnícky podiel: 1/1

okres: Púchov

obec: Lazy pod Makytou

názov k.ú.: Lazy pod Makytou

štát: SR

súpisová hodnota: 71.450,-  €