Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovensk...
Dátum vydania:
26.2.2013
Dátum zverejnenia:
05.03.2013
Zverejnený v OV č.:
45/2013
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
28R/4/2010
ICS:
3110221597
Vydal:
Mgr. Patricie Kepeňová
Vydal FN:
samosudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Navrhovatelia:
J. VRÁBEL, s. r. o. IČO 43981763, , Dvory 18/1932, 02001 Púchov, VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE, s.r.o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. so sídlom kancelárie 17. Novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 36 669 415, značka správcu S1169, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do konkurzného konania takto
Rozhodnutie:
P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 7 456,45 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 12/S-50 až 12/S-62. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Oznam: