Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na m...
Dátum vydania:
25.3.2013
Dátum zverejnenia:
02.04.2013
Zverejnený v OV č.:
63/2013
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
28R/4/2010
ICS:
3110221597
Vydal:
Mgr. Vladimíra Livinková
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Navrhovatelia:
J. VRÁBEL, s. r. o. IČO 43981763, , Dvory 18/1932, 02001 Púchov, VENGE, s. r. o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 02001 Púchov,
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VENGE, s.r.o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, uznesením č.k. 28R/4/2010-928 zo dňa 26.02.2013 povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 7 456,45 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 12/S-50 až 12/S-62. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2013.