(PO) R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", IČO 00168084

Čerenčianska cesta 27, 97980 Rimavská Sobota

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
12.06.2014
Zverejnený v OV č.:
111/2014
Dlžník/Úpadca:
RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invalidov v "likvidácií" IČO 00 168 084, , Čerenčianska cesta 27 , 979 80 Rimavská Sobota,
Správca:
JUDr. Alena Balážová , Pernikárska 8, 010 01 Žilina,
Spisová značka súdu:
39K/45/2005
Spisová značka správcu:
39K/45/2005
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

V konkurznej veci 39K/45/2005 správca JUDr. Alena Balážová, sídlo kancelárie- Pernikárska 8, 010 01 Žilina RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invalidov„ v konkurze“, Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota  , IČO: 00 168 084, v súladeso schváleným Plánom speňaženia k.p. SV dňa 10.10.2007

v y h l a s u j e

Prvé kolo verejného ponukového konania na predaj:

II. DHM, Tab.č.2, bod 2.1.

- pozemok – Záhrady LV 4802 : parc.č. 2236, o výmere 193 m2 v podiely½,  k.ú. Rimavská Sobota,                                                                                                                                          za kúpnu cenu: 75.- Eur -pozemok–zast.plochy a nádvoria LV 4802: parc.č.1978/118,o výmere132 m2 v podiely½, k.ú.R. Sobota                                                                                                                               za kúpnu cenu: 330.- Eur -pozemok–zast. plochy a nádvoria LV 4802: parc.č.1978/117,o výmere 30 m2v podiely½,k.ú.R.Sobota                                                                                                                           za kúpnu cenu: 75.- Eur

 -pozemok–zast.plochy a bádvoria  LV 4802:prec.č.1978/ o výmere 1m2 v podiely½, k.ú. R.Sobota.                                                                                      za kúpnu cenu 2,50 Eur                              

VI. Pohľadávky:

6.1.8. - dlžník Juraj Straka – ELSTER Žilina, IČO: 17 785 707, so sídlom: Dlhá 85, Žilina, SR, v exekučnom konaní EX 443/1999, vedeným súdnym exekútorom JUDr. Kaduchom       za kúpnu cenu: 4 392,09 Eur              

6.1.10. - dlžník Ľubomír Kyzek, nar. 28.8.1963, so sídlom: Dúžava 75, Rimavská Sobota, SR,  v  exekučnom konaní EX 396/1999, vedeným súdnym exekútorom JUDr. Ing.J.Gasperom     za kúpnu cenu: 5 972,71 Eur -

6.1.11. - odsúdení dlžníci -  Peter Radačovský, trv. bytom: Cottbuská 12, 040 23 Košice, SR, Peter Varga trv. bytom: Jaltská 13, 040 23 Košice, SR, na základe rozsudku OS Košice II., na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku 19C/176/2004 – 146 zo dňa 17.1.2014          za kúpnu cenu: 5 110,90 Eur + prisl.     

6.1.13. - obžalovaní Ing. J. Slovinský trv. bytom: Jrná 225/01, Rimavská Sobota, SR, RSDr. A. Badáč trv. bytom: Malohontská 1534, Rimavská Sobota, SR, náhrada škody uplatnená adhéznym konaním v Okresným súdom v Rimavskej Sobote vedeným trestným konaním 3T 5/2010                         

                                                                                                                 za kúpnu cenu: 3 097 066,72 Eur 

6.2.2.  – dlžník WIKA s.r.o., IČO: 148 684 432, sídlo: U nemocnice 3066, 415 02 Teplice ČR, pohľadávky uplatnená a zistená v konkurznom konaní vedenom KS v Ústí nad/Labem č.k. K 53/94                                                                                                                                                              za kúpnu cenu: 266,87 Eur

Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

        -  záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom,     - v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom  uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra,   - záväzná ponuka môže byť podpísaná a podaná aj splnomocnenou osobou na základe plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plnomocenstvo, resp. jeho overená fotokópia, musí tvoriť prílohu záväznej ponuk,   - každý záujemca  môže v každom kole ponukového konania predložiť len jednu záväznú ponuku, inak SKP všetky ním podané záväzné ponuky odmietne,    - zá- ujemca o nehnuteľnosti – právnická osoba predloží originál, alebo overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného obchodného registra, nie starší ako 6 mesiacov od doručenia ponuky,   - záujemca o nehnuteľnosti fyzická osoba – podnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra, alebo iného obchodného registra, nie starší ako 6 mesiacov od doručenia ponuky,   - záujemca o nehnuteľnosti – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti, overenú fotokópiu rodného listu a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva kupujúceho, alebo bude súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“).

Ponuka na nehnuteľnosti  musí obsahovať:  čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi.

- Záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne podanú.

- Ak bude ktorýkoľvek doklad tvoriaci záväznú ponuku v cudzom jazyku, s výnimkou českého, musí byť tento doklad preložený do slovenčiny súdnym tlmočníkom z príslušného odboru.

- Všetky záväzné ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli nielen v súlade s podmienkami uvedenými v tomto pláne speňaženia, ale aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať všetky údaje alebo doklady uvedené v podmienkach speňažovania, alebo nebude v súlade so všeobecne záväznými právnymi  predpismi Slovenskej republiky, bude považovaná za formálne neúplnú.

          Otváranie obálok sa uskutoční do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Z otvárania a vyhodnotenia doručených ponúk sa vyhotoví úradný záznam.

JUDr. Alena Balážová, správca.