(PO) AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s.r.o., IČO 36019542

Kremnička 3 , 97405 Banská Bystrica

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
01.08.2014
Zverejnený v OV č.:
147/2014
Dlžník/Úpadca:
AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s. r. o IČO 36019542, , Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica,
Správca:
Mgr. Pavol Karman , Veľká okružná 26A, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
36K/29/2003-Že
Spisová značka správcu:
TBP/36K/29/2003
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Správca konkurznej podstaty AUTOCENTRUM TBP Banská Bystrica, s.r.o. , Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 360 195 42, na základe opatrenia 36K/29/2003-Že zo dňa 18.06.2014 a schváleného plánu speňaženia majetku úpadcu vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj peňažných pohľadávok úpadcu patriacich do konkurznej podstaty.

Vo všetkých prípadoch sa jedná o pohľadávky za poskytnutý tovar a služby úpadcom v rámci jeho podnikateľskej činnosti. Dlžníci boli správcom vyzvaní na úhradu týchto pohľadávok, avšak tieto výzvy boli bezúspešné. Pohľadávky vyplývajú z účtovníctva úpadcu a sú preukazované výlučne faktúrami za poskytnuté služby a tovar, a to za obdobie rokov 2002 a 2003, pričom niektoré sú zo strany dlžníkov rozporované.

Ako správca konkurznej podstaty vyzývam záujemcov o nadobudnutie uvedených pohľadávok na predloženie ponúk v lehote do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku za nasledovných podmienok:

1. Zoznam pohľadávok, ktoré správca ponúka v tomto ponukovom konaní, je možné vyžiadať písomne na adrese správcu alebo elektronickou cestou na e-mailovej adrese: karman@kap.sk a to  do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Spolu so žiadosťou je potrebné uhradiť náhradu hotových výdavkov spojených so zaslaním zoznamu predmetných pohľadávok vo výške 2€ na účet úpadcu vedený v Slovenská sporiteľňa a.s. , číslo účtu: 0423149704/0900 (IBAN SK5909000000000423149704), pričom je v žiadosti o zaslanie zoznamu pohľadávok potrebné preukázať úhradu hotových výdavkov. V prípade, že zoznam pohľadávok bude zasielaný elektronicky na e-mailovú adresu oznámenú žiadateľom, nie je potrebné hradiť náhradu predmetných hotových výdavkov.

2. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ  AUTOCENTRUM TBP -  NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcu Mgr. Pavol Karman advokát, Veľká okružná 26A, 010 01 Žilina. Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať späť.  Ponuka musí obsahovať tieto náležitosti: presné a nezameniteľné označenie záujemcu s označením presnej adresy, vrátane označenia IČO pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi alebo rodného čísla pri fyzickej osobe nepodnikateľovi , presné a nezameniteľné označenie pohľadávky, ktorú má záujem odkúpiť s uvedením návrhu ceny, ktorú ponúka za predmetnú pohľadávku. Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou najneskôr v 15. deň od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku do 15:30 hod. Súčasne so zaslaním ponuky je záujemca povinný na účet úpadcu uvedený v bode 2 zložiť zálohu za ním ponúkanú cenu vo výške 30% z ponúkanej hodnoty. Zloženie tejto zábezpeky je podmienkou účasti na ponukovom konaní. Na ponuku, ktorá nespĺňa náležitosti v tomto bode sa neprihliada.

3. Predaj pohľadávok sa uskutoční za najvyššiu ponúkanú cenu, ktorá je splatná pri podpísaní zmluvy podľa bodu 5 tohoto oznámenia.

4. Správca doručené ponuky spĺňajúce podmienky uvedené v bode 2 vyhodnotí do 15 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk, pričom víťazom ponukového konania sa stane vždy ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za tú pohľadávku, o ktorú má záujem. V prípade zhody najvyšších ponúk u tej istej pohľadávky, správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote 7 pracovných dní od doručenia výzvy predložili novú vyššiu ponuku v lehote 3 dní. V prípade, že záujemcovia takúto novú ponuku nepredložia, bude pre určenie víťaza rozhodujúci čas doručenia ponuky. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku v prípade, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk zašle všetkým záujemcom s označením, či ponuka záujemcu bola víťazná alebo nie a rovnako súdu. Zálohu na záujemcom ponúkanú kúpnu cenu v prípade neúspešných záujemcov vráti správca na účet, z ktorého bola úhrada realizovaná do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.

5. Víťaz verejného ponukového konania je povinný na základe výzvy správcu do 3 dní  uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávky a zároveň uhradiť ním ponúknutú kúpnu cenu. Pri porušení ktorejkoľvek z týchto povinností víťazom verejného ponukového konania  záloha zaplatená záujemcom podľa bodu 2 tohto oznámenia prepadá v prospech konkurznej podstaty úpadcu a záujemca nie je oprávnený sa domáhať jej vrátenia.

V Žiline, dňa 29.07.2014

                                                                                               Mgr. Pavol Karman

                                                                                                konkurzný správca