(PO) R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii", IČO 00168084

Čerenčianska cesta 27, 97980 Rimavská Sobota

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
07.08.2014
Zverejnený v OV č.:
151/2014
Dlžník/Úpadca:
RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invalidov v "likvidácií" IČO 00 168 084, , Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota,
Správca:
JUDr. Alena Balážová , Pernikárska 8, 010 01 Žilina,
Spisová značka súdu:
39K/45/2005
Spisová značka správcu:
39K/45/2005 S568
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

V konkurznej veci 39K/45/2005 správca JUDr. Alena Balážová, sídlo kancelárie- Pernikárska 8, 010 01 Žilina RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invalidov„ v konkurze“, Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota  , IČO: 00 168 084, v súlade so schváleným Plánom speňaženia k.p. SV dňa 10.10.2007

v y h l a s u j e

Druhé kolo verejného ponukového konania na predaj:

II. DHM, Tab.č.2, bod 2.1.

- pozemok – Záhrady LV 4802 : parc.č. 2236, o výmere 193 m2 v podiely½,  k.ú.  Rimavská Sobota,                      - pozemok – zastavané plochy a nádvoria LV 4802: parc.č. 1978/118, o výmere 132 m2 v podiely½, k.ú.                 Rimavská Sobota                                              

- pozemok – zastavané plochy a nádvoria LV 4802: parc.č. 1978/117, o výmere 30 m2 v podiely½, k.ú.                  Rimavská Sobota                                                 

- pozemok – zastavané plochy a nádvoria LV 4802: parc.č. 1978/116, o výmere 1 m2 v podiely½, k.ú.                    Rimavská Sobota                                                  

Jedná sa o podiel na pozemku, na ktorom je postavená stavba - cesta II./531, a podľa B.B. Samosprávneho kraja, Oddelenia správy majetku, je podľa ust. § 4 ods.2/, z.č.66/2009 Z.z.. vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúce vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav, a uvedenému Samosprávnemu kraju nie je známe, kedy bude nariadené začatie predmetného konania o pozemkových úpravách.

VI. Pohľadávky:

- 6.1.8. - dlžník Juraj Straka – ELSTER Žilina, IČO: 17 785 707, so sídlom: Dlhá 85, Žilina, SR, v exekučnom konaní EX 443/1999, vedeným súdnym exekútorom JUDr. Kaduchom                                                                      

- 6.1.10. - dlžník Ľubomír Kyzek, nar. 28.8.1963, so sídlom: Dúžava 75, Rimavská Sobota,SR, v exekučnom konaníEX,396/1999,vedeným súdnym exekútorom JUDr. Ing. J.Gasperom                .                                                                                            

- 6.1.11. - odsúdení dlžníci -  Peter Radačovský, trv. bytom: Cottbuská 12, 040 23 Košice, SR, Peter Varga trv. bytom: Jaltská 13, 040 23 Košice, SR, na základe rozsudku OS Košice II., na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku 19C/176/2004 – 146 zo dňa 17.1.2014                                                                           

- 6.1.13. - obžalovaní Ing. J. Slovinský trv. bytom: Jrná 225/01, Rimavská Sobota, SR, RSDr. A. Badáč trv. bytom: Malohontská 1534, Rimavská Sobota, SR, náhrada škody uplatnená adhéznym konaním v Okresným súdom v Rimavskej Sobote vedeným trestným konaním 3T 5/2010                                                                                     

- 6.2.2.  – dlžník WIKA s.r.o., IČO: 148 684 432, sídlo: U nemocnice 3066, 415 02 Teplice ČR, pohľadávky uplatnená a zistená v konkurznom konaní vedenom KS v Ústí nad/Labem č.k. K 53/94                                    

 

Kúpna cena:

Ponúkané zložky majetku sa ponúkajú za kúpne ceny „s neobmedzeným percentuálnym limitom, ale vždy za najvyššie podanie“.

Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

  • záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom,
  • v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra,
  • záväzná ponuka môže byť podpísaná a podaná aj splnomocnenou osobou na základe plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plnomocenstvo, resp. jeho overená fotokópia, musí tvoriť prílohu záväznej ponuky.
  • Každý záujemca  môže v každom kole ponukového konania predložiť len jednu záväznú ponuku, inak SKP všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
  • záujemca o nehnuteľnosti – právnická osoba predloží originál, alebo overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného obchodného registra, nie starší ako 6 mesiacov od doručenia ponuky,
  • záujemca o nehnuteľnosti fyzická osoba – podnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra, alebo iného obchodného registra, nie starší ako 6 mesiacov od doručenia ponuky,
  • záujemca o nehnuteľnosti – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti, overenú fotokópiu rodného listu a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva kupujúceho, alebo bude súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“).

Ponuka na nehnuteľnosti  musí obsahovať:  čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi.

Záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne podanú.

- Ak bude ktorýkoľvek doklad tvoriaci záväznú ponuku v cudzom jazyku, s výnimkou českého, musí byť tento doklad preložený do slovenčiny súdnym tlmočníkom z príslušného odboru.

- Všetky záväzné ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli nielen v súlade s podmienkami uvedenými v tomto pláne speňaženia, ale aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať všetky údaje alebo doklady uvedené v podmienkach speňažovania, alebo nebude v súlade so všeobecne záväznými právnymi  predpismi Slovenskej republiky, bude považovaná za formálne neúplnú.

                Otváranie obálok sa uskutoční do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Z otvárania a vyhodnotenia doručených ponúk sa vyhotoví úradný záznam.

JUDr. Alena Balážová, správca.