(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Igor Var...
Dátum vydania:
5.9.2014
Dátum zverejnenia:
12.09.2014
Zverejnený v OV č.:
175/2014
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/64/2013
ICS:
7113231595
Vydal:
JUDr. Michal Leščinský
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika Milan Ház , Bankov 3, 04001 Košice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, Košice 044 54, IČO: 36 207 195 v zastúpení: Milan Ház, likvidátor, so sídlom kancelárie Bankov č. 3, Košice 040 01 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
Rozhodnutie:
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S898, nespotrebovanú časť preddavku v sume 746,88 EUR. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 746,88 EUR evidovanú v zázname o zložení zo dňa 16.09.2013 pod položkou denníka D18-162/2013 na adresu správcu: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S898, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: