(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Igor Varga, so...
Dátum vydania:
5.9.2014
Dátum zverejnenia:
12.09.2014
Zverejnený v OV č.:
175/2014
Autor oznamu:
Okresný súd Košice I
Spisová značka:
26K/64/2013
ICS:
7113231595
Vydal:
JUDr. Michal Leščinský
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Košice I
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36207195, , Vstupný areál U.S.Steel 04454 Košice, Slovenská republika Milan Ház , Bankov 3, 04001 Košice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, Košice 044 54, IČO: 36 207 195 v zastúpení: Milan Ház, likvidátor, so sídlom kancelárie Bankov č. 3, Košice 040 01 o návrhu na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
Rozhodnutie:
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S898, paušálnu odmenu vo výške 6 638,78 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: