(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
26.09.2014
Zverejnený v OV č.:
184/2014
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36 207 195, , Vstupný areál U.S.Steel 1, 04454 Košice,
Správca:
JUDr. Igor Varga , Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov,
Spisová značka súdu:
26K/64/2013
Spisová značka správcu:
26K/64/2013, S 898
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica z hlasovania veriteľského výboru o uložení záväzného pokynu správcovi

(hlasovanie per roll)

 

Veriteľský výbor:

Slovenská konsolidačná, a.s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Sociálna poisťovňa, a.s.

 

            OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, 044 54   Košice, IČO: 36 207 195 správcovi podstaty.

            Správca podstaty podal dňa 09.07.2014 žiadosť príslušnému orgánu podľa § 74 Zák. č. 7/2005 Z.z.v platnom znení o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu.

            Správca navrhol vykonať:

 

V prvom kole – najnižšie podanie:  je vo výške ceny podľa súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v OV 29. 04. 2014 (100 % z ceny). Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 30 % z ponúkanej kúpnej ceny.

 

Druhé kolo (v prípade opakovanej ponuky) - najnižšie podanie vo výške 70 % z  ceny podľa súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v OV 29. 04. 2014 (100 % z ceny). Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 30 % z ponúkanej kúpnej ceny.

 

Tretie kolo (v prípade opakovanej ponuky) – nebude stanovená podmienka minimálnej kúpnej ceny, predaj bude možný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase veriteľského výboru. Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 30 %.  

 

            Víťazom sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky ponukové podmienky, zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet kúpy, za predpokladu, že s ponukou bude súhlasiť príslušný orgán.

 

            Alternatívna forma speňaženia podľa § 92 ods. 1 písm. d) zorganizovať dražbu s použitím zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení.

            Alternatívny návrh speňaženia majetku dražbou vykoná správca podstaty                           za prítomnosti verejného notára.

 

            Veriteľský výbor o uložení záväzného pokynu hlasoval per rollan takto:

predseda VV, veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. hlasovali za záväzný pokyn  s týmto obsahom:

 

- oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku SR;

- špecifikácia hnuteľných vecí a zásob,

- vyhlásia sa tri kolá ponukového konania, pričom v 1. kole sa bude predmetný majetok ponúkať za najmenej 100% súpisovej hodnoty majetku. V prípade, ak bude 1. kolo neúspešné,

- v 2. kole sa bude predmetný majetok ponúkať najmenej za 70% súpisovej hodnoty majetku. V prípade, ak bde 2. kolo neúspešné,

- v 3. kole sa bude predmetný majetok ponúkať najmenej za 50% súpisovej hodnoty majetku. V prípade že ani v 3. kole ponukového konania nebude predložená ponuka žiadneho záujemcu, správca zorganizuje 4. kolo, v ktorom bude predmetný majetok ponúkať za najvyššiu ponúknutú cenu,

- lehota na predkladanie ponúk bude 14 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v OV,

- za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto pokynu a ponukového konania.

V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku len v prípade, ak veriteľský výbor, po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, výškou kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.

            V súlade s §92 ods. 1 písm. e) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov t.j. predať majetok iným vhodným spôsobom a následne v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov t.j. zorganizovať ponukové konanie alebo iný súťažný proces smerujúci k predaju majetku za podmienok stanovených správcom v postupe speňažovania:

 

Za najvyššiu ponuku so súhlasom VV

Súbežne s verejným ponukovým konaním v prípade, že pohľadávky sú vymožiteľné, VV ukladá správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn, aby konal v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii s odbornou starostlivosťou v zmysle  § 7 ZKR a §86 ods. 1 a 2 ZKR.

 

Sociálna poisťovňa, a.s. ako člen veriteľského výboru nesúhlasí so speňažením pohľadávok úpadcu a navrhla, aby sa správca najprv domáhal uhradenia pohľadávok na súde, a to uplatnením žalôb voči dlžníkom.

 

 

 

V Trebišove, dňa 10.09.2014

 

 

 

Veriteľský výbor                                                     Zápisnicu zapísal: správca podstaty