(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
10.10.2014
Zverejnený v OV č.:
194/2014
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17 324 971, , Kutlíková 17, 852 50 Bratislava,
Správca:
JUDr. Marek Benko , LL.M. , Šoltésovej 14, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
6K/50/2014
Spisová značka správcu:
6K/50/2014 S1478
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Marek Benko, LL.M., správca konkurznej podstaty úpadcu – BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17 324 971 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Šoltésovej 14, 811 018 Bratislava, v pracovných dňoch v čase 09.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na č.: +421 2 32 20 21 33.