(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: M...
Dátum vydania:
10.10.2014
Dátum zverejnenia:
16.10.2014
Zverejnený v OV č.:
198/2014
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
6K/50/2014
ICS:
1114224686
Vydal:
Mgr. Angela Balázsová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17324971, , Kutlíkova 17, 85250 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17324971, , Kutlíkova 17, 85250 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17 324 971, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17 324 971
Rozhodnutie:
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Marek Benko, so sídlom kancelárie Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1478, preddavok vo výške 1.659,70 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 188/2014 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Oznam: