(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
24.11.2014
Zverejnený v OV č.:
224/2014
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17 324 971, , Kutlíková 17, 852 50 Bratislava,
Správca:
JUDr. Marek Benko , LL.M. , Šoltésovej 14, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
6K/50/2014
Spisová značka správcu:
6K/50/2014 S1478
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

JUDr. Marek Benko, LL.M., správca konkurznej podstaty úpadcu - BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17 324 971, zvoláva 1. schôdzu veriteľov na deň 5. januára 2015 o 12:00 hodine (prezentácia od 11:30 h do 12:00 h), ktorá sa uskutoční vo veľkej zasadacej miestnosti advokátskej kancelárie SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. na Šoltésovej ulici č. 14, 811 08 v Bratislave.
 

Program schôdze:         

 1. Otvorenie schôdze
 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
 3. Voľba zástupcu veriteľov
 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
 5. Rôzne, záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.

JUDr. Marek Benko, LL.M., správca