(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
05.12.2014
Zverejnený v OV č.:
233/2014
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17 324 971, , Kutlíková 17, 852 50 Bratislava,
Správca:
JUDr. Marek Benko , LL.M. , Šoltésovej 14, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
6K/50/2014
Spisová značka správcu:
6K/50/2014 S1478
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Súpis všeobecnej podstaty úpadcu – BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO:17 324 971 
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľnosť, pozemok, parcela katastra C, p.č. 438/43, o výmere 360m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaný na LV: 3588, vedeným OÚ odb. katastra: Senec, k.ú. Senec, Obec: Senec, okres: Senec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:  1/1
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zápisu do súpisu majetku: 6.10.2014
Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku:  
Deň vylúčenia zo súpisu majetku:  
Súpisová hodnota majetku: 13 194,58 €
Poznámka o spornosti:  
   
Číslo súpisovej zložky majetku: 2
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľnosť, pozemok, parcela katastra C, p.č. 438/45, o výmere 360m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaný na LV: 3588, vedeným OÚ odb. katastra: Senec, k.ú. Senec, Obec: Senec, okres: Senec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:  1/1
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zápisu do súpisu majetku: 6.10.2014
Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku:  
Deň vylúčenia zo súpisu majetku:  
Súpisová hodnota majetku: 13 194,58 €
Poznámka o spornosti:  
   
Číslo súpisovej zložky majetku: 3
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľnosť, pozemok, parcela katastra C, p.č. 438/6, o výmere 500m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, zapísaný na LV: 6267, vedeným OÚ odb. katastra: Senec, k.ú. Senec, Obec: Senec, okres: Senec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:  5340/134068
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zápisu do súpisu majetku: 6.10.2014
Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku:  
Deň vylúčenia zo súpisu majetku:  
Súpisová hodnota majetku: 267,16 €
Poznámka o spornosti:  
   
Číslo súpisovej zložky majetku: 4
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľnosť, pozemok, parcela katastra C, p.č. 438/71, o výmere 412m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaný na LV: 6343, vedeným OÚ odb. katastra: Senec, k.ú. Senec, Obec: Senec, okres: Senec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:  25574/665325
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zápisu do súpisu majetku: 6.10.2014
Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku:  
Deň vylúčenia zo súpisu majetku:  
Súpisová hodnota majetku: 832,38 €
Poznámka o spornosti:  
   
Číslo súpisovej zložky majetku: 5
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľnosť, pozemok, parcela katastra C, p.č. 438/82, o výmere 124m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaný na LV: 6343, vedeným OÚ odb. katastra: Senec, k.ú. Senec, Obec: Senec, okres: Senec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:  25574/665325
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zápisu do súpisu majetku: 6.10.2014
Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku:  
Deň vylúčenia zo súpisu majetku:  
Súpisová hodnota majetku: 832,38 €
Poznámka o spornosti:  
   
Číslo súpisovej zložky majetku: 6
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľnosť, pozemok, parcela katastra C, p.č. 438/2, o výmere 483m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria, zapísaný na LV: 6344, vedeným OÚ odb. katastra: Senec, k.ú. Senec, Obec: Senec, okres: Senec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:  6426/134785
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zápisu do súpisu majetku: 6.10.2014
Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku:  
Deň vylúčenia zo súpisu majetku:  
Súpisová hodnota majetku: 275,21 €
Poznámka o spornosti:  
   
Číslo súpisovej zložky majetku: 7
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľnosť, pozemok, parcela katastra C, p.č. 438/42, o výmere 4575m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na LV: 8642, vedeným OÚ odb. katastra: Senec, k.ú. Senec, Obec: Senec, okres: Senec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:  20235/665325
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zápisu do súpisu majetku:  
Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku: 6.10.2014
Deň vylúčenia zo súpisu majetku:  
Súpisová hodnota majetku: 832,38 €
Poznámka o spornosti:  
   
Číslo súpisovej zložky majetku: 8
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľnosť, pozemok, parcela katastra C, p.č. 438/44, o výmere 948m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na LV: 8642, vedeným OÚ odb. katastra: Senec, k.ú. Senec, Obec: Senec, okres: Senec
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:  20235/665325
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zápisu do súpisu majetku: 6.10.2014
Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku:  
Deň vylúčenia zo súpisu majetku:  
Súpisová hodnota majetku: 832,38 €
Poznámka o spornosti:  
   
Číslo súpisovej zložky majetku: 9
Opis súpisovej zložky majetku: preddavok vo výške 1.659,70 € 
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:  § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Deň zápisu do súpisu majetku: 16.10.2014
Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku:  
Deň vylúčenia zo súpisu majetku:  
Súpisová hodnota majetku: 1.659,70 €
Poznámka o spornosti: